Tietosuojailmoitus JUST-FOOD hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

Yhteisrekisterinpitäjät ja tietosuojavastaavat

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://securemail.ymparisto.fi
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Minna Kaljonen
erikoistutkija, JUST-FOOD hankkeen johtaja
minna.kaljonen@ymparisto.fi
Puh. 0295 251 252

tietosuojavastaava@ymparisto.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja tieteellistä tutkimusta varten (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta ja tietosuojalain (1050/2018) 4.1 § 3-kohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Keräämme ja käytämme henkilötietoja tutkimusaineiston keruuta sekä tutkimuksesta viestintää varten. Kerättäviä henkilötietoja ovat nimi, toimenkuva organisaatiossa tai yrityksessä sekä yhteystiedot. Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden nimiä ei käytetä tutkimusaineiston analyysissa tai tulosten raportoinnissa.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot on kerätty julkisista lähteistä, esim. organisaatioiden nettisivuilta tai henkilöiltä itseltään. Tutkimuksen yhteydessä tehtävissä tapaustutkimuksissa sovimme henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä erikseen asianosaisten kesken.

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKEn lisäksi kaikilla e2 Tutkimuksen, Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Centre for Development and Environment (CDE, University of Bern) JUST-FOOD hankkeen toteutukseen osallistuvilla henkilöillä on pääsy hankkeessa kerättyihin henkilötietoihin. Organisaatiot ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia yhteisrekisterinpitäjiä yhdessä SYKEn kanssa.

Lisäksi Osapuolet saattaa luovuttaa henkilötietoja edelleen yhteistyökumppaneille, jotka osallistuvat kiinteästi JUST-FOOD hankkeen toimintaan. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle pois lukien CDE, joka toimii JUST-FOOD hankkeen partnerina.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja muut hankkeen osapuolet yhteisrekisterinpitäjinä toteuttavat tietosuojasäännösten mukaan tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaativat niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti kerättävät tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun niitä ei enää käytetä kerättyyn tarkoitukseen.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä JUST-FOOD hankkeeseen liittyvän tutkimuksen ja viestinnän osalta. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 9.1.2020 klo 16.42, päivitetty 9.1.2020 klo 16.53